Ohne Titel (Blumen), 2014, Holz, Polyester, Rauhputz, Farbe, 210 x 350 x 150 cm

Ohne Titel (Blumen), 2014, Holz, Polyester, Rauhputz, Farbe, 210 x 350 x 150 cm

Ohne Titel (Blumen), 2014, Holz, Polyester, Rauhputz, Farbe, 210 x 350 x 150 cm

Ohne Titel (Blumen), 2014, Holz, Polyester, Rauhputz, Farbe, 210 x 350 x 150 cm

Ohne Titel (Blumen), 2014, Holz, Polyester, Rauhputz, Farbe, 210 x 350 x 150 cm